องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสุเมธี บุญเชิด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 105
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ + นายนิยม  คมขำ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 101
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวกัลยา  บุตรนิล
  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 104
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 101
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3563-1522
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ + นายธีระ อรทัย 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 103
  อีเมล์ + saraban@huaypai.go.th
   
  ชื่อ +  นางสาวกัลยา  บุตรนิล
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 035 – 631523 ต่อ 104
  อีเมล์ +
saraban@huaypai.go.th