องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11