องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


วันที่ 1 และ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน แจกนมโรงเรียน สื่อและใบงานในการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Line,On-Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เป็นผู้มอบเงินค่าอาหารกลางวัน และนมโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียน

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-01
2022-07-12
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15