องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


วันที่ 1 และ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน แจกนมโรงเรียน และใบงานในการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Line,On-Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23