องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


วันที่ 1 เมษายน 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ดำเนินการจ่ายค่าอาหารกลางวัน แจกนมโรงเรียน และ ใบงานในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน On-Line On-Hand)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23