องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิยม  คมขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0892408349
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0861727544
นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์ นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0984273936
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0841582708
นายธีระ อรทัย  นางสาวกัลยา  บุตรนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0922788202
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.0861727544